Estereo-tipes

Un dels aspectes que caracteritza els estereotips de gènere és el de constituir profecies autocomplertes. Així ho palesen les darreres investigacions sobre la influència dels rols de gènere i els estereotips en les opcions d’estudi de noies i nois i sobre com unes i altres valoren les pròpies habilitats. A pocs dies de començar el curs acadèmic, és particularment pertinent recordar-les.

El grup de recerca GenTIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha estudiat amb profusió la bretxa de gènere en motivacions acadèmiques i l’autoconcepte de capacitat. Aquests estudis mostren que les joves es consideren menys competitives que els seus companys en assignatures tradicionalment vinculades als àmbits científics i tecnològics, malgrat tenir qualificacions acadèmiques comparables i fins i tot superiors als nois.

Així, els estereotips de gènere es perpetuen mitjançant la segregació vocacional. El poder d’assumpció dels rols prefigurats és de tal magnitud que, només la conversió nominal dels estudis superiors d’informàtica en Enginyeria va ser suficient perquè caigués notablement el nombre de sol·licituds de matrícula de les noies. Avui n’hi una una per cada nou nois.

La UOC i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ja treballen conjuntament per desmuntar el fals prejudici que allunya les dones d’aquests estudis. Aquests dies, 200 dones TIC d’arreu del món s’han reunit a la UPC amb motiu del Congrés wonENcourage, organitzat per l’Association for Computing Machinery (ACM) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i que ha comptat amb la presència de la directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona.

El curs 2017-2018 la UPC investirà doctora ‘honoris causa’ la matemàtica nord-americana Margaret Hamilton, pionera en la utilització del terme ‘enginyeria del software’, ara fa 50 anys, durant les primeres missions Apol·lo de la NASA. La proposta s’emmarca en la celebració del 40è aniversari de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i vol ser també un homenatge a una professional que va treballar en un entorn totalment masculí i que va impulsar la presència de les dones en el camp de la informàtica.

_
Imatge: Rene Passet, Silvia B, Flickr, amb llicència Creative Commons.

Efectes efectius

Ÿ

Durant els dos primers anys de vigència de la Llei catalana d’igualtat, la Direcció General d’Igualtat (DGI) ha donat suport a més de 3.000 empreses perquè incorporin plans d’igualtat a les seves organitzacions. En l’actualitat, en el Registre públic de Plans d’igualtat consten 125 plans registrats o en procés d’inscripció o validació, els efectes dels quals beneficien 110.000 treballadors i treballadores.

Aquesta i altres accions han estat possibles gràcies a un increment exponencial del pressupost per al foment de la igualtat de dones i homes en el treball. Els recursos pràcticament s’han multiplicat per 15 en els dos darrers exercicis, passant de 41.000 a més de 600.000 euros.

Són dades que han presentat en roda de premsa el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i la directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, qui ha fet un balanç de les polítiques de la seva responsabilitat. D’aquestes, n’ha destacat particularment les que s’executen en col·laboració amb ajuntaments i entitats municipalistes, que considera “cabdals com a miralls i catalitzadors de la igualtat a tot el territori”.

“La inclusió de les polítiques d’igualtat en el Contracte programa amb els ens locals”, ha afirmat, “ha permès augmentar notablement la formació de professionals. Durant 2015 i 2016  els ens locals van formar en igualtat a un total de 4.304 persones de les seves plantilles, un 2.000 cada any. La previsió per a 2017 assoleix la xifra de 10.000 persones beneficiàries d’aquesta formació”.

 

Llegeix més »

Eines d’última generació

La Direcció General d’Igualtat (DGI) posa a disposició de les empreses i organitzacions de Catalunya dues noves eines que les ajudaran a normalitzar i sistematitzar l’elaboració llurs Plans d’igualtat. La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat (ESAPI) proporcionaran un valuós suport a empreses i institucions a l’hora d’integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de persones i avançar cap a una cultura organitzativa més justa i més competitiva.

Des del punt de vista tècnic, totes dues representen una important evolució de la metodologia d’elaboració de plans d’igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, desenvolupada sota els principis de simplicitat, flexibilitat i versatilitat. Al mateix temps, constitueixen un notable avenç en el desenvolupament de la Llei catalana d’igualtat efectiva de dones i homes, donant resposta a les necessitats de les empreses i a la lògica evolució de les polítiques d’igualtat que venen implementant-se des de fa una dècada. 

Estaran a l’abast públic, al portal de Treball de la Generalitat, a partir del proper dimecres 14 de juny i seran el principal leit motiv del programa formatiu d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en el trebal per a 2017. Set sessions presencials permetran que més de 250 persones d’arreu del territori puguin formar-se en l’ús d’aquestes eines.

 

Llegeix més »

10 mesures per la igualtat en l’ocupació

El sol del mercat laboral no surt per igual per a ambdós sexes. Ni tan sols quan s’aclareix el cel. Segons les dades del darrer mes de febrer, el nombre de persones desocupades a Catalunya s’ha reduït un 11,3 per cent. Però aquesta reducció ha beneficiat pràcticament al doble d’homes que de dones (un 14,35% enfront d’un  8,76%). Les dones continuen tenint moltes més dificultats a l’hora d’accedir a una feina.

Calen polítiques efectives de foment de l’ocupació que tinguin com a objectiu tancar també aquesta bretxa, que accentua les desigualtats que llastren les dones en el treball. El primer informe elaborat per la Generalitat de Catalunya sobre bretxa salarial entre homes i dones al nostre país revela que els treballadors catalans cobren un 26 per cent més que les seves companyes per realitzar la mateixa feina.

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, i la directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, han anunciat avui un paquet de 10 mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el món del treball.

La formació i l’atenció personalitzada tenen un paper preponderant en aquest decàleg. Diversos programes milloraran la capacitació del propi personal del SOC en matèria igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere, així com en protocols d’atenció personalitzada de dones víctimes de violència masclista, cosa que permetrà que l’Administració catalana disposi d’eines a l’hora d’orientar i ajudar aquestes dones que necessiten incorporar-se al mercat laboral de manera individualitzada.

La capacitació professional és un altre dels objectius prioritaris del paquet de mesures. Es potenciarà i renovarà el sistema d’acreditació de competències professionals per tal que les persones amb experiència en igualtat d’oportunitats puguin veure-la reconeguda oficialment, el que, sens dubte, redundarà en la millora de la cultura i la pràctica de la igualtat en les empreses. El jovent també serà subjecte dels programes formatius a través de la Garantia Juvenil, amb el qual es pretén treballar en prevenció de la violència masclista i en la conscienciació de la igualtat entre els sexes.

______
Imatge: En primer pla, Mireia Mata i Solsona, directora general d’Igualtat; al fons, la directora del SOC, Mercè Garau. Foto: aeQual_2.0, sota llicència Creative Commons

Dades pròpies per a polítiques pròpies

rp15feb2017

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va presentar ahir el primer informe realitzat per la Generalitat de Catalunya sobre bretxa salarial entre homes i dones al nostre país. El treball posa en relació dades i indicadors d’Eurostat, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat català per concloure que els treballadors catalans cobren anualment, de mitjana, un 26 per cent més que les seves companyes per realitzar la mateixa feina. El percentatge es redueix al 15,9 per cent si es pren com a unitat de mesura el salari/hora, que no té en compte determinats complements salarials que, en tot cas, sempre beneficien l’home.

L’informe, elaborat per l’ Observatori del Treball i Model Econòmic de la Generalitat, palesa que les dones perceben emoluments inferiors als homes en totes les activitats econòmiques i totes les categories professionals, i que llur situació només ha millorat pel que fa a les feines a temps parcial, no a causa d’una pujada dels seus salaris, sinó perquè la baixada de sous que han experimentat el dels homes arran de la crisi econòmica ha anat acostant els d’uns i altres.

Bassa va destacar la vital importància que per al Govern té el fet de disposar de dades pròpies i objectives, que permetran dur a terme polítiques específiques a Catalunya per tal de tancar aquesta bretxa, que va qualificar de “xacra social” i que va definir com a “factor clau per a assolir la igualtat d’oportunitats entre els sexes”. Bassa va anunciar, en aquest sentit, un rellevant augment pressupostari per a aquest 2017, que arribarà al mig milió d’euros, per tal d’encarar accions i polítiques d’igualtat.

 

Llegeix més »

Comptes de cap d’any

turro00

L’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats, sota la nova Direcció General d’Igualtat, ha format 1.100 persones durant l’any 2016, un 46,6 per cent més que l’exercici anterior. En total, s’han realitzat una trentena d’activitats formatives virtuals i presencials, arreu del territori, que han representat prop de 300 hores de docència. A les activitats formatives hi ha participat personal directiu d’empreses, representants dels treballadors i treballadores, organitzacions sindicals i patronals i altres professionals.

Una de les novetats d’aquest 2016 que demà finalitza ha estat la incorporació de la igualtat d’oportunitats de dones i homes al Contracte programa quadriennal entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals de Catalunya, cosa que ha permès formar en aquesta matèria a 186 persones treballadores de 90 ajuntaments, consells comarcals i altres ens supramunicipals.

Aquest impuls formatiu i de difusió i conscienciació també s’ha vist reflectit en el Registre oficial de Plans d’igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que ja compta amb més de vuitanta plans inscrits o en procés de registre. Segons la directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, «aquests resultats palesen que el Departament ha aconseguit donar resposta a les necessitats d’empreses i ens locals, alhora que mostren la dinàmica creixent de la implantació de la igualtat com a valor essencial en les organitzacions».

______
Imatge: Spanish Turron on Wooden Surfaces, Jonathan Pincas, Flickr, sota llicència Creative Commons

Paritat en desequilibri

PlaçaIgualtat02_aeQual

L’Administració local catalana manté una paritat absoluta de dones i homes en les seves plantilles de personal. Si en 2015 les dones constituïen el 49,14 per cent de persones treballadores als ens locals de Catalunya, enguany aquesta proporció s’eleva al 50,12 per cent. No obstant això, tot i les dades globals, cal remarcar que, per sectors, i a totes les categories, es mantenen el desequilibris. A la cúpula de les organitzacions, el nombre d’homes dobla pràcticament el de dones entre els càrrecs directius (64,78% enfront d’un 35,22%), malgrat un lleu tancament, del 2,5 per cent, de la bretxa de representació en aquest grup professional respecte de l’any proppassat.

Més a prop es troben els percentatges entre el personal eventual de lliure designació, on la proporció d’homes frega el 60 per cent, mentre que la de dones tot just supera el 40, amb un augment de la bretxa representativa de gairebé el 7 per cent en comparació amb 2015. Pel que fa al personal funcionari i laboral, les dones tenen clarament una posició més desafavorida. Són un 10 per cent menys de funcionaris de carrera i un 5 per cent menys de laborals indefinits;  superen, en canvi, àmpliament els homes en interinitat (més del doble) i temporalitat (un 21 per cent més); unes xifres que, al capdavall, acaben per equilibrar els totals.
Llegeix més »

La tardor del patriarcat

Sin título-ferrugem

La Llei d’igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya va néixer, fa just un any, per garantir drets humans bàsics i inalienables. Les seves tres primers línies ja parlen de la igualtat de sexes com a «un valor cabdal per a la democràcia i una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista». Durant la tardor d’enguany la Direcció General d’Igualtat (DGI) farà un esforç per complir i donar suport al compliment d’aquesta llei, que atorga a l’Administració local un paper determinant en la construcció d’un país on sigui real i efectiva la igualtat de dones i de homes.

La DGI ha posat en marxa un cicle de sis sessions per formar en igualtat a càrrecs directius i personal de l’Administració local catalana. El cicle abastarà tot el territori i tindrà com a seus Tremp, Barcelona, Girona, Manresa, Tarragona i Lleida. El primer dia d’obertura d’inscripcions, divendres passat, personal de prop de la meitat dels 109 ajuntaments, consells comarcals i ens supramunicipals signants del Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i famílies ja s’havia compromès a participar-hi.
Llegeix més »

Més formació, més territori


bonrtoskill_Yosuke_Morimoto_151barra365 (May 31)

L’èxit de convocatòria i participació dels darrers anys 2014 i 2015 ha consolidat el projecte formatiu de l’Àrea de Qualitat en el Treball, i ha vingut a confirmar el creixent interès professional i empresarial per la implantació de les polítiques d’igualtat i qualitat en el treball.

Enguany el programa formatiu està encara més enfocat al territori i reforça les competències relacionades amb l’elaboració de plans d’igualtat, la selecció de personal per competències i els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, la preinscripció per als quals s’obrirà pròximament.

És oberta ja la inscripció i sol·licitud de matrícula per a la formació corresponent als mesos de maig i juny. A les respectives delegacions del Govern a Tarragona i Girona tindran lloc sengles tallers presencials de Diagnosi del Pla d’igualtat a les empreses i institucions, respectivament, els dies 31 de maig i 8 de juny.

A l’oferta virtual ja es pot demanar plaça per a la segona edició del curs de formació bàsica en igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el treball, de 10 hores lectives, i el primer tram de la formació en selecció de personal per competències, un element clau per a fer efectiva la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’esfera laboral.

El curs, que consta de tres mòduls temàtics, ofereix una visió integral del model de competències com a sistema de selecció de personal en les organitzacions, i la seva aplicació en cada fase del procés. Està directament adreçat a representants sindicals, agents d’igualtat i personal de l’àrea de Recursos Humans, la direcció i la gerència d’empreses i institucions.

Informació, programes i inscripcions, en les pàgines web de l’AQT.

______
Imatge: Pixabay, mod. per aeQual_2.0, sota llicència Creative Commons

 

Crèdit oficial a l’experiència

L’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP) acaba d’acreditar, per primer cop, competències professionals en promoció de la igualtat a 25 dones que n’han demostrat experiència laboral o coneixements adquirits per vies no formals de formació. Onze d’elles han demostrat habilitats suficients per demanar el certificat de professionalitat en Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El reconeixement d’aquestes competències permet a les persones participants del programa ACREDITA’T completar la formació reglada per obtenir, d’altra banda, el títol de Tècnic/a superior de promoció en igualtat de gènere, que des de 2014 imparteix de forma pionera l’Institut Can Vilumara de l’Hospitalet de Llobregat.

L’Àrea de Qualitat en el Treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut Català de les Dones van treballar conjuntament amb l’ICQP per elaborar el perfil professional i els instruments tècnics d’avaluació d’aquestes competències. El reconeixement n’acredita habilitats referides a la detecció de situacions de desigualtat i la capacitat de fer-les visibles davant del conjunt de la societat, la feina realitzada en prevenció i eradicació en col·laboració amb equips d’intervenció, les institucions i els agents socials, així com en favor de la potenciació de la participació ciutadana de les dones i l’articulació de processos comunitaris enfocats cap al seu apoderament.

Aquestes 25 dones que han vist reconegudes la seva dedicació i experiència, mereixen també protagonitzar per propis mèrits aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

______
Imatge: Theme of the Week – Pieces of MeAshtyn Renee, Flickr, sota llicència Creative Commons