Efectes efectius

Ÿ

Durant els dos primers anys de vigència de la Llei catalana d’igualtat, la Direcció General d’Igualtat (DGI) ha donat suport a més de 3.000 empreses perquè incorporin plans d’igualtat a les seves organitzacions. En l’actualitat, en el Registre públic de Plans d’igualtat consten 125 plans registrats o en procés d’inscripció o validació, els efectes dels quals beneficien 110.000 treballadors i treballadores.

Aquesta i altres accions han estat possibles gràcies a un increment exponencial del pressupost per al foment de la igualtat de dones i homes en el treball. Els recursos pràcticament s’han multiplicat per 15 en els dos darrers exercicis, passant de 41.000 a més de 600.000 euros.

Són dades que han presentat en roda de premsa el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i la directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, qui ha fet un balanç de les polítiques de la seva responsabilitat. D’aquestes, n’ha destacat particularment les que s’executen en col·laboració amb ajuntaments i entitats municipalistes, que considera “cabdals com a miralls i catalitzadors de la igualtat a tot el territori”.

“La inclusió de les polítiques d’igualtat en el Contracte programa amb els ens locals”, ha afirmat, “ha permès augmentar notablement la formació de professionals. Durant 2015 i 2016  els ens locals van formar en igualtat a un total de 4.304 persones de les seves plantilles, un 2.000 cada any. La previsió per a 2017 assoleix la xifra de 10.000 persones beneficiàries d’aquesta formació”.

 

Formació de professionals i sensibilització

L’augment pressupostari ha permès accentuar les polítiques de formació i assessorament a empreses i organitzacions. En el període de vigència de la Llei d’igualtat, la DGI ha dut a terme 91 accions formatives en què han participat 3.250 professionals i que tenen com a beneficiàries finals les treballadores i treballadors de llurs organitzacions.

S’han realitzat, a més a més, prop de 500 assessoraments presencials i en línia a empreses i organitzacions sobre normativa en matèria d’igualtat, implantació de plans i mesures d’igualtat, prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, organització del temps de treball i comunicació no sexista.

Eines de gestió de persones d’última generació

Consegüentment amb el foment d’implantació de mesures i plans d’igualtat, la DGI ha posat recentment a l’abast de les empreses i organitzacions de Catalunya dos nous i avançats instruments metodològics: la Guia pràctica de diagnosi d’igualtat i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat, que proporcionen un valuós suport a l’hora d’integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de persones i avançar cap a una cultura organitzativa més igualitària i, alhora, més competitiva.

En aquesta línia de treball de servei a les empreses, i de desplegament de la Llei 17/2015, la DGI emmarca també l’elaboració d’un pla quadriennal de suport a les empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d’oportunitats de llurs organitzacions, previst a l’art. 34 de la norma catalana i que estarà enllestit al llarg del segon semestre d’enguany.

Vertebrar la igualtat al món local

Per primera vegada l’elaboració de plans i mesures d’igualtat en el treball forma part del Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, un acord interinstitucional plurianual (2016-2019), que permet coordinar les actuacions en matèria d’igualtat en el treball amb 106 ens locals (ajuntaments, consells comarcals i altres) i facilitar la implantació de mesures d’igualtat a les 947 administracions locals del nostre país, així com al teixit productiu del seu territori.

La primera conseqüència de la inclusió d’aquestes polítiques d’igualtat en el Contracte programa ha estat el volum de formació de professionals del món local en aquesta matèria. Només en 2016, 24 ens locals van iniciar l’elaboració del seu pla d’igualtat i la DGI va proporcionar formació específica al 69% dels ens locals del Contracte programa (186 persones tècniques i responsables d’aquestes entitats).

Eradicar l’assetjament laboral i tancar la bretxa salarial

La Comissió d’Igualtat i Temps de Treball  del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que presideix la directora general d’Igualtat, ha impulsat l’elaboració d’un nou model de Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, una Guia per a l’elaboració d’aquest protocol adreçada especialment a les pimes i es treballa en un document-guia sobre la igualtat de retribució entre dones i homes per un treball d’igual valor.

Aquesta darrera iniciativa té una rellevància particular a la llum de les recents dades sobre bretxa salarial de gènere al nostre país. La consellera Dolors Bassa va presentar el passat 15 de febrer el primer informe realitzat per l’Administració catalana, segons el qual la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya es situa en el 15,9% (si es mesura per hora treballada) o el 26% (si es computen els ingressos anuals).

Amb independència de les magnituds, aquestes dades mostren una realitat que el Govern ja ha qualificat de xacra intolerable i ha palesat el seu ferm propòsit de combatre.

_
Imatges: Portada, aeQual_2.0 / Workers, Justin Lynham, Flickr, sota llicència Creative Commons / Ajuntament de El Masnou, Jaume Meneses, Flickr, sota llicència Creative Commons

Deixa un comentari