#IgualtatGènCat

pladigualtatgencat01

El Govern ha aprovat el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat acordat a finals d’any per la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic. Impulsat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Pla dóna compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el sentit d’integrar la perspectiva de gènere en l’organització i l’estructura interna de l’Administració de la Generalitat i evitar cap tipus de discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball.

El Pla fixarà els objectius concrets, les estratègies i les mesures per aconseguir una representació paritària de dones i homes a l’Administració, de manera que cap sexe no tingui una presència superior al 60% ni inferior al 40% i es tendeixi al 50% de persones de cada sexe.

El Pla és d’aplicació per a tot el personal administratiu i tècnic de la Generalitat. No inclou, però, el cos de Mossos d’Esquadra, ni els col·lectius de docents i estatutaris, que ja disposen de plans propis en aquesta matèria. S’estructura en dues parts diferenciades: una part comuna, elaborada a partir d’una diagnosi prèvia per la Direcció General de Funció Pública amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat, i una part de col·lectius específics, elaborada pels departaments que tenen adscrits col·lectius amb règims específics, com ara el personal bomber, el d’agents rurals i el penitenciari.

 

Actuació global

A partir dels objectius generals, el Pla permetrà fixar objectius específics agrupats en vuit àmbits d’actuació: representativitat de les dones i els homes; accés, selecció, promoció i desenvolupament; condicions laborals; conciliació de la vida personal, familiar i laboral; assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació o de la identitat sexual, i violència de gènere; prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere; ús no sexista ni androcèntric de les imatges i el llenguatge, i estratègia i organització interna.

El Pla inclou un sistema de seguiment, desenvolupament i avaluació que durà a terme la Direcció General de Funció Pública amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones i la resta de departaments de la Generalitat, amb la participació de l’Òrgan paritari de polítiques d’igualtat.

Cada any es fixaran les actuacions a dur a terme i els indicadors de seguiment i s’elaborarà un informe anual sobre l’execució de les mesures que es presentarà a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics. Un cop acabada la vigència del Pla, la Direcció General de Funció Pública farà un informe d’avaluació global, que es presentarà al Govern i a la Mesa perquè es pugui reiniciar el cicle d’un nou Pla d’igualtat.

______
Imatge: Placa amb escut reial, segona meitat del segle XIV, ©Museu d’Història de Catalunya, mod. per aeQual_2.0.

Deixa un comentari