Municipis de principis

urbanimitat

Els ajuntaments de Barcelona, Tarragona i Manlleu han inscrit els seus respectius Plans d’Igualtat d’Oportunitats de dones i de homes en el Registre públic del Departament d’Empresa i Ocupació. Tots tres han estat negociats amb la representació sindical dels consistoris i en compten amb l’aprovació i suport.

Entre els objectius comuns a aquests plans, cal destacar la introducció de mesures per augmentar i garantir la presència equilibrada de dones i homes a totes les àrees i departaments municipals. S’hi preveuen accions de sensibilització i per assegurar la neutralitat dels sistemes d’accés i promoció professional, i, en particular, per incrementar el nombre de dones en llocs de comandament i direcció. Mesures semblants també aniran adreçades a la representació política i sindical.

 

Grup de treball a la Guàrdia urbana

Altres aspectes rellevants cerquen integrar la conciliació de la vida laboral i personal en la cultura organitzativa de la institució, a través de la racionalització i flexibilització del temps de treball. L’aplicació dels protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe mereixen especial atenció a tots tres documents, que també coincideixen en adoptar perspectives de gènere en l’àmbit de la salut laboral. D’altra banda, les empreses amb mesures d’igualtat gaudiran d’un tracte preferent a l’hora de contractar amb aquests municipis.

Pel seu caràcter específic i innovador, resulta particularment ressenyable la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona de crear el Grup de treball de la dona de la Guàrdia Urbana, que actuarà coordinat amb la Comissió Tècnica municipal d’Igualtat.

Podeu consultar en línia aquests documents al Registre públic de Plans d’Igualtat de l’Àrea de Qualitat en el Treball.